Skip to main content

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (samt tillfällig trafik)

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik
(2016)

Bilaga 3. Resor som är längre än 250 km (samt tillfällig trafik)
 

RESOR SOM ÄR LÄNGRE ÄN 250 KM (SAMT TILLFÄLLIG TRAFIK)

Allmänna resevillkor för bussar i linjetrafik (2016)
Dessa allmänna villkor samt Transportörens (som definierad nedan) särskilda resevillkor ska utgöra en integrerad del av Transportavtalet (som definierat nedan) mellan dig som resenär och det företag som tillhandahåller och ansvarar för busstransporten ("Transportören").

Dessa allmänna villkor är överenskomna mellan Sveriges Bussföretag och Konsumentverket den [datum]. Vid motstridighet mellan de särskilda resevillkoren och dessa allmänna villkor gäller vad som står i dessa allmänna villkor förutsatt att de särskilda resevillkoren inte är mer förmånliga för resenär. Dessa allmänna villkor gäller tills vidare och får ändras först efter godkännande av båda parterna, Sveriges Bussföretag och Konsumentverket, gemensamt.

Allmänt om gränsdragningsfrågor

 När du som resenär köper en biljett för en resa med en Transportör accepterar du, utöver de särskilda resevillkoren, även dessa allmänna villkor. Tillsammans utgör villkoren transportavtalet ("Transportavtalet").

Transportavtalet reglerar de rättigheter du som resenär har och vilket ansvar Transportören har gentemot dig.

Transportören samarbetar med flera aktörer som du kan komma i kontakt med i samband med din resa. De bemannade terminaler där en buss i linjetrafik ska stanna för på- och avstigning för resenär och som är utrustade med incheckningsdisk, väntsal eller biljettkontor ("Terminal") drivs bland annat av kommuner eller privata företag ("Terminaloperatör"), som är sådana aktörer du kan komma i kontakt med. Andra aktörer du kan komma i kontakt med kan vara resebyråer eller researrangörer, genom vilka du kan ha köpt din biljett. Transportören ansvarar för sina åtaganden gentemot dig enligt Transportavtalet, men däremot inte för det ansvar som enligt lag tillkommer andra aktörer och som kan komma att påverka din resa. I vissa fall anlitar Transportören underleverantörer för utförande av resor ("Utförande Transportör"). Transportören ansvarar gentemot dig för en sådan Utförande Transportörs handlingar och underlåtenhet.

Transportören ansvarar, i enlighet med vad som närmare anges i Transportavtalet, för anspråk som uppkommit i samband med användning av bussen eller med de av Transportören specifikt tillhandahållna tjänsterna, som till exempel av- och påstigning på bussen och direkta biljettköp av resa med Transportör. Du som är i behov av särskild assistans på grund av en funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet erbjuds sådan assistans på ett antal terminaler som utsetts av regeringen ("Utsedd Terminal"). Assistansen omfattar till exempel hjälp med anmälan av ankomst på Utsedd Terminal, assistans på angivna platser inom en Utsedd Terminal, hjälp att ta dig till incheckning, väntsal eller plats för påstigning på bussen, hjälp med påstigning eller avstigning på bussen och assistans under resan. För att få assistans krävs att du meddelar Transportörer, Terminaloperatörer, resebyråer eller researrangörer om ditt behov av assistans senast 36 timmar innan du behöver assistansen. Vad gäller ansvarsfördelning vid frågor om assistans hänvisas till avsnitt 4 nedan.

Transportören har också ett ansvar för att lämna dig reseinformation om bland annat tillgängligheten till fordon, hållplatser och stationer så att du som exempelvis färdas i rullstol, har nedsatt rörlighet, reser med barnvagn eller skrymmande bagage vet om du kommer ha möjlighet att ta dig in på stationen eller om du kan resa med ett visst fordon. Du har också rätt att få information om stationens öppettider och utformning så att du kan bedöma om du kan ta dig fram på stationen, tillgången till hissar och om det finns särskilda vagnar eller avdelningar anpassade för personer med allergier eller överkänslighet. Det krävs inte att du begär att få sådan information, den ska finnas tillgänglig så att du har möjlighet att ta del av den när behovet uppstår.

1.   ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor omfattar resenär som reser med linjetrafik för icke specificerade passagerarkategorier när    resenärens påstigningsplats eller avstigningsplats är belägen inom medlemsstat och när transportsträckan enligt tidtabell är 250 km eller längre.

1.2 Med transportsträckans längd avses avståndet mellan den första påstigningsplatsen och slutdestinationen för trafiktjänsten (bussen), det vill säga hela linjens sträckning.

1.3 För resenär som reser med tillfällig trafik när resenärens påstigningsplats eller avstigningsplats är belägen inom en medlemsstat ska endast punkterna 2.1, 2.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.1.1, 9.2 10.1, 10.1.1 och avsnitt 13 i dessa allmänna villkor tillämpas.

1.4 Med linjetrafik avses persontransport med buss vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar och där resenärerna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser.

1.5 Med tillfällig trafik avses trafik som inte utgör linjetrafik och som huvudsakligen kännetecknas av transport med buss av resenärsgrupper som har bildats på initiativ av kunden eller Transportören.

2. BILJETTEN

2.1 Alla som reser med våra bussar måste kunna visa upp giltigt deltagarbevis/färdbevis så länge de befinner sig på bussen. Resenären ska kontrollera att uppgifterna på deltagarbeviset/färdbeviset överensstämmer med den resa, sträcka, tid och datum som beställts.

2.2 Biljetten får utfärdas i elektroniskt format.

7. OLYCKOR OCH BAGAGE

7.1 Resenär ska, i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning, ha rätt till ersättning för resgods som förlorats eller skadats på grund av olycka som inträffat till följd av användning av bussen.

7.2 Ersättningsbeloppet beräknas enligt tillämplig nationell lag, men maximibeloppet ska inte understiga 1 200 EUR per kolli.

8. OLYCKOR OCH PERSONSKADA

8.1 Vid dödsfall eller personskada på grund av en olycka till följd av användning av bussen har resenär rätt till ersättning (inklusive skäliga begravningskostnader) i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning. Vid en resenärs död gäller denna rätt även för den/de personer mot vilken/vilka resenären var, eller skulle ha blivit, underhållsskyldig.

8.2 Ersättningen beräknas enligt tillämplig nationell lag, men maximibeloppet ska inte understiga 220 000 EUR per resenär.

8.3 Vid olycka ska Transportören tillhandahålla rimlig och proportionell assistans för passagerarnas omedelbara praktiska behov efter olycka. Sådan assistans ska vid behov innefatta inkvartering, mat, kläder, transport och tillhandahållande av första hjälpen. Transportören får begränsa den totala kostnaden för inkvarteringen till 80 EUR per resenär och natt och inkvarteringens längd till maximalt två nätter. Tillhandahållande av assistans innebär inte att Transportören erkänner skadeståndsansvar.

9. FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ BAGAGE

9.1 Vid förlust av bagage (stöld) från bussens bagageutrymme eller skada på bagage ersätter Transportören skadan upp till ett värde om åtminstone 1 200 EUR, förutsatt att skadan inte orsakats av resenärens egen oaktsamhet.

9.1.1 Värdesaker (t.ex. teknisk utrustning, smycken eller kontanter) ska inte förvaras i bagageutrymmet och ersätts inte vid förlust eller skada.

9.2 Vid förlust av eller skada på bagage till följd av olycka gäller särskilda bestämmelser om ersättning, se avsnitt 7 ovan.

10. SKADAD RÖRELSEUTRUSTNING

10.1 Om det uppkommer skada på rullstolar, annan rörlighetsutrustning eller hjälpmedel har resenären rätt till ersättning motsvarande hela kostnaden för att ersätta eller reparera den förlorade eller skadade utrustningen.

10.1.1 Förlusten eller skadan ska ersättas av den Transportör eller Terminaloperatör som ansvarar för densamma.

13. TVISTLÖSNING

13.1 Vid en tvist bör resenären och Transportören i första hand försöka komma överens. Om parterna inte kan enas kan tvisten prövas av allmän domstol eller i en alternativ tvistlösningsnämnd t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Transportören ska lämna information om tvistlösningsnämndens webbadress och postadress i sina avtalsvillkor och på eventuell webbplats. Postadress: Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm och webbadress www.arn.se.

13.2 Om Transportören helt eller delvis motsätter sig ett krav från en resenär, som grundas på ett avtal mellan parterna ska Transportören ge resenären information om Allmänna reklamationsnämnden eller annan tvistlösningsnämnd, som resenären kan vända sig till för att få sitt krav prövat. Transportören ska också informera resenären om huruvida denne har för avsikt att medverka vid tvistlösningsförfarandet.

13.2.1 Informationen ska vara klar och begriplig och innehålla Allmänna reklamationsnämndens webbadress och postadress samt ges i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för resenären.

13.3 Transportörer som bedriver försäljning online ska på sin webbplats ange sin e-postadress samt länka till EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr. Informationen ska vara begriplig och lättillgänglig.

Fritextsökning
Kontakta oss
Öppettider:
  • Vardagar
    09 - 12
  • Helger
    Stängt
Adress:
Charterbuss Resetjänst AB
Lagmansgatan 1b
681 34 Kristinehamn
Endast akuta ärenden!